Kwaliteitszorg

Met kwaliteitszorg proberen we voortdurend te werken aan vijf vragen:

 • Doen we de goede dingen?
 • Doen we die dingen ook goed?
 • Hoe weten we dat?
 • Vinden anderen dat ook?
 • Wat doen we met die wetenschap?

 

We werken sinds 2019 met het het CITO- leerlingvolgsysteem en met  modules uit ParnasSys WMK (werken met kwaliteitskaarten) om kwaliteitszorg en schoolontwikkeling op een samenhangende wijze een plek te geven. Voor persoonlijke ontwikkeling maken we gebruik de module Performance Management van Raet. Een van de belangrijkste vormen van kwaliteitszorg zijn de klassenbezoeken. Leidinggevenden gebruiken daarbij een vast format, waar o.a. de toezichtspunten van de onderwijsinspectie zijn opgenomen. Leraren bezoeken elkaar ook minimaal één keer per jaar voor collegiale consultatie. Verder vindt er ook een vorm van auditing plaats vanuit het samenwerkingsverband Berséba.

 

Wat willen we meten?

 • Identiteit – is er voldoende overeenstemming tussen de grondslag en de dagelijkse praktijk?
 • De onderwijsresultaten
 • Het welbevinden van leerlingen en personeel
 • De oudertevredenheid
 • De professionele ontwikkeling van de leerkrachten
 • De kwaliteit van de onderwijsmiddelen
 • Het voldoen aan de kerndoelen en het toezichtkader van de onderwijsinspectie
 • De veiligheid in de ruimste zin van het woord
 • De effecten van de leerlingenzorg
 • Het communicatiebeleid

 

Quickscan Arbo welbevinden personeel

In 2019 is de laatste Quickscan ARBO afgenomen.  Op nagenoeg alle punten geven de uitslagen aan dat meeste mensen met plezier hun werk doen. Het in 2018 vooral door de teams opgestelde plan van aanpak werkdrukvermindering heeft z’n vruchten afgeworpen.

 

Oudertevredenheid

In 2019 is een enquête bij alle ouders afgenomen, waarvan de uitslag met alle ouders is gecommuniceerd. Ouders toonden zich in grote lijnen tevreden over de gang van zaken op school. Leer- en werkpunten waren er nauwelijks. We hopen de enquête in 2023 opnieuw af te nemen. De laagst scorende punten hebben onze aandacht.

 

Personeelstevredenheid

Het jongste personeelstevredenheidsonderzoek is in 2020 afgenomen. In het algemeen overheerst de tevredenheid. Er zijn ook werkpunten. Een van de belangrijkste hoofdpunten: hoe benutten we ieder specifieke capaciteiten optimaal? We zetten ook hier in op de laagst scorende punten.

Eben-Haëzer Personeelstevredenheidsonderzoek

Quickscan Welzijn Personeel Eben-Haëzerschool

Uitslag ouderenquete Eben-Haëzerschool met toelichting