Leerlingenzorg /Passend Onderwijs

Onder zorgleerlingen verstaan we: leerlingen die meer of andere zorg en aandacht nodig hebben dan de gemiddelde leerling. Extra zorg gaat in 1e instantie uit naar leerlingen met een leerachterstand. In de bovenbouw werken we met een kleine plusgroep voor leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben.

De zorgleerlingen zijn ingedeeld in drie categorieën:

Eerstelijns zorgleerlingen

Dit zijn leerlingen die op basis van het groepsplan in de klas door de groepsleerkracht extra worden begeleid.

Tweedelijns zorgleerlingen

Dit zijn de leerlingen die op basis van het groepsplan in de klas maar ook buiten de klas extra worden begeleid.

Derdelijns zorgleerlingen

Dit zijn leerlingen die op basis van een aanvulling op het groepsplan extra begeleiding ontvangen, in en buiten de klas, waarbij ook  hulp en advies van externe instanties is ingeschakeld.

Zorgstructuur: “Ieder Kind telt”

In de gemeente Zwartewaterland kennen we de zorgstructuur: Ieder kind telt’.  De intern begeleiders van de scholen en de jeugdverpleegkundige van de GGD/JGZ werken nauw met elkaar samen. De intern begeleider en de jeugdverpleegkundige vormen een klein ZAT (zorg advies team), dat vijf keer per jaar bij elkaar komt. Ouders kunnen zich voor het overleg aanmelden.

Het overleg gaat over het leren van kinderen en/of over de opvoeding. Indien gewenst worden ook andere deskundigen bij het overleg betrokken (bijv. een orthopedagoog van de schoolbegeleidingsdienst, een psycholoog of een logopedist). Wanneer een kind in het zorgteam wordt besproken, worden de ouders altijd vooraf hiervan op de hoogte gesteld en uitgenodigd.

Met ingang van 2015 is alle jeugdzorg gaan verlopen via de gemeente. Ouders kunnen met eventuele vragen op school aankloppen om verder geholpen te worden. Vanuit ons samenwerkingsverband Berséba heeft men zich sterk gemaakt dat ook via de gemeente Zwartewaterland identiteitsgebonden jeugdzorg aangevraagd kan worden.

 

Ouders die een gesprek willen met het zorgadviesteam van harte welkom op een ZAT-bespreking.  Voor een afspraak met een van de intern begeleiders:

Mw. J.F. Würsten-Ligtenberg    jwürsten@rbsgenemuiden.nl   IB-er groep 1 t/m 6

Mw. W.Polinder                          wpolinder@rbsgenemuiden.nl IB-er groep 7 en 8

 

Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle scholen ‘zorgplicht’ gekregen. Voor alle aangemelde kinderen dient een passend onderwijsaanbod gezocht te worden, in of buiten de school. Met het oog hierop hebben we voor onze scholen een ‘schoolondersteuningsprofiel’ opgesteld. Met dit profiel geven we aan wat we zelf aankunnen op het terrein van leerlingenzorg, wat we nog graag willen leren, maar ook wat we beslist niet denken te kunnen. Het schoolondersteuningsprofiel is een handvat in het gesprek met ouders die een kind aanmelden dat speciale zorg behoeft. U kunt hier verder kennisnemen van het ondersteuningsprofiel.

 

Zorg voor meer- en hoogbegaafde leerlingen: plusklas

Scholen hebben de opdracht het onderwijsaanbod ook af te stemmen op kinderen die bovengemiddeld presteren. Het belangrijkste doel is om deze leerlingen gelegenheid te geven op hun eigen niveau te werken en de tijd die ze over hebben in de groep zinvol in te vullen. Dit voorkomt een slechte werkhouding. Betreffende leerlingen krijgen leerstof die ze nog niet beheersen.

Er is nu een aanbod voor leerlingen uit groep 7/8 en voor groep 5/6. Een keer per week komen de leerlingen in 2 groepen van 6 á 7 leerlingen bij elkaar in de Plusklas onder begeleiding van de Plusklasleerkracht, voor uitleg van de opdrachten en de begeleiding. We gebruiken voornamelijk materiaal uit het Heutink pluspakket. De leerlingen verwerken de opdrachten die ze meekrijgen in de klas. Het gaat om rekenen, taal, Engels, wereldoriëntatie en algemene ontwikkeling. Voor de sessie buiten de groep worden ook andere activiteiten gedaan, zoals leren samenwerken, discussiëren, eigen menig weergeven, enzovoort. De groepsleerkracht selecteert de leerlingen op basis van Citoscore en werkhouding. Het gaat er voor deze leerlingen niet in de eerste plaats om dat zij tot hogere resultaten komen, maar vooral dat zij voldoende uitdaging op school krijgen.

 

Passend Onderwijs

Scholen hebben de wettelijke taak om aan leerlingen passend onderwijs te geven of voor leerlingen een passende onderwijsplek te vinden. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Berséba. Hierbij zijn alle reformatorische basisscholen en speciale (basis)scholen aangesloten. Het samenwerkingsverband is opgesplitst in vier regio’s. Onze school ligt in de regio Noordoost.

Zorgplicht
Een kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de school verplicht is om te zorgen voor een passende onderwijsplek voor iedere aangemelde of ingeschreven leerling. De school onderzoekt samen met de ouders welke ondersteuningsbehoeften een leerling heeft en hoe de school hieraan tegemoet kan komen. Als op grond van objectieve argumenten blijkt dat dit niet mogelijk is, dan heeft de school de opdracht om samen met de ouders een passende plaats op een andere school te zoeken.

Schoolondersteuningsprofiel
Onze school heeft een centrale rol in het tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoeften van kinderen. De school heeft een schoolondersteuningsprofiel geschreven. U kunt dit profiel via deze link inzien. In het profiel is meer uitgebreid lezen op welke wijze we de begeleiding aan leerlingen vormgeven en welke mogelijkheden voor extra ondersteuning onze school heeft.

Het Loket van Berséba regio Noordoost

Het loket staat open voor vragen rond de ondersteuning aan leerlingen. De school kan advies vragen in allerlei situaties die met de ondersteuning voor leerlingen te maken hebben. Ouders mogen ook zelf contact opnemen met het Loket, als zij advies of informatie willen.

School en ouders kunnen samen een aanvraag doen voor een extra ondersteuningsarrangement om kinderen met specifieke ondersteuningsvragen op de basisschool extra begeleiding te geven.

Soms komt het ZAT tot de conclusie, dat het voor de ontwikkeling van een leerling beter is om naar een speciale (basis)school te gaan. In dat geval vraagt de school samen met de ouders bij het Loket van Berséba regio Noordoost een toelaatbaarheidsverklaring voor zo’n school aan. Als dit Loket besluit om de toelaatbaarheidsverklaring toe te kennen, dan kan de leerling aangemeld worden bij een speciale (basis)school.

 

Contactgegevens Loket Noordoost
De zorgmakelaar van het Loket in regio Noordoost is Gerriët van Dam.  Zij is bereik­baar via telefoonnummer 06-44152402 of per e-mail G.vanDam@berseba.nl

Op de website www.berseba.nl kunt u meer informatie vinden over het samenwerkingsverband Berséba en de regio Noordoost https://www.berseba.nl/regios/noordoost/.

Onderzoeken
Het uitgangspunt bij passend onderwijs is niet wat het kind heeft, maar wat het kind nodig heeft. Dit betekent dat onderzoek naar ‘wat een kind heeft’ niet altijd noodzakelijk is om tot een goed aanbod voor een leerling te komen.

Toch kan er altijd een moment aanbreken, dat een onderzoek wel nodig is. Ons uitgangspunt is dat we hierin graag samen met de ouders optrekken. Het formuleren van een gezamenlijke onderzoeksvraag is belangrijk om ook samen het gesprek over de leerling verder te voeren. We hechten er waarde aan, dat in een verslag van een onderzoek niet wordt geconcludeerd welke vorm van onderwijs de leerling nodig heeft, maar vooral welke begeleiding hij/zij nodig heeft. Dat is de kern van passend onderwijs. Als school zullen we dan in alle openheid met u bespreken, wat de mogelijkheden voor ondersteuning bij ons op school zijn.

Hoewel we ouders niet het recht willen en mogen ontzeggen om zelf stappen te nemen voor een onderzoek, heeft dit niet onze voorkeur. U kunt uw redenen hebben om dit wel te doen. We stellen het op prijs dat u dit dan aan ons doorgeeft met de redenen waarom u deze stap neemt.