Onderwijsontwikkeling 2019-2023 Eben-Haëzerschool

Om een totaalbeeld te krijgen van onze onderwijsontwikkeling verwijzen we u ook graag naar ons schoolplan 2019-2023 

Het schoolplan 2019-2023 is afgestemd op het beleidsplan van het schoolbestuur en de thema’s die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Uit een groslijst van de hieronder benoemde streefbeelden maken de leerteams binnen onze scholen jaarlijks keuzes. Alle leerkrachten maken deel uit van een van de leerteams.  In het jaarverslag zullen we steeds terugblikken, of de gestelde actiepunten voldoende doordacht en tot uitvoering gebracht zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.

Grote  ontwikkeldoelen van het schoolplan en de leerteams

 Leerteam persoonsvorming

Dit leerteam richt zich op activiteiten die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en vorming van leerlingen en leerkrachten. Hoe krijgen en houden we leerlingen en leerkrachten zoveel mogelijk in hun kracht? Concreet denken we aan de verdere doorvoering en uitbouw van PCM op leerlingniveau met bijbehorende activiteiten. Bijgaande link geeft een goed inzicht in het doel.

https://processcommunication.nl/process-communication/process-communication-het-onderwijs.

Hoofddoel: leerkrachten en leerlingen leren elkaar beter begrijpen door beter inzicht in elkaar.

Leerteam onderwijskwaliteit/vakken  

Dit leerteam richt zich specifiek op goed lesgeven, leeractiviteiten en inrichting van de leeromgeving. Hoofddoel: Alle kinderen worden aangesproken door de manier van lesgeven, de werkvormen en de leeromgeving en komen daarmee optimaal tot leren. Leerkrachten kunnen uitleggen wat hun werkwijze is en waarom.

Leerteam identiteit en maatschappelijke voorbereiding

In dit leerteam gaat om een meer directe uitwerking van onze missie: Wij geven onderwijs om de leerlingen met hun gekregen gaven en talenten te vormen tot zelfstandige, betrouwbare en toegewijde burgers, met het verlangen dat zij leven tot Gods eer.

Bij maatschappelijke vorming streven we naar een brede oriëntatie door de denkgroep, het opzetten van een leerlingenraad en het onderhouden en uitbreiden van bestaande burgerschapsactiviteiten.

Leerteam leeromgeving en organisatie

Welke leeromgevingen en organisatievormen kunnen en willen we in het leven roepen om inhoud te geven aan onze idealen op het terrein van persoonsvorming, onderwijskwaliteit/vakken, maatschappelijke voorbereiding en identiteit? Wat zijn de mogelijkheden om meer zorg in de klas te bieden, evt. groepsdoorbrekend te werken, een klusklas te vormen, plusklasbeleid (voor de onderbouw) door te ontwikkelen?

Borging

Naast de onderwijsontwikkeling vanuit het huidige schoolplan is het ook zaak dat de in eerdere schoolplanperiodes ingevoerde plannen geborgd blijven. Deze zaken zijn vastgelegd in het personeelshandboek en worden geëvalueerd tijdens teamoverleggen, klassenbezoeken en de gesprekkencyclus met de leerkrachten.