Binnen de school zijn een aantal commissies, die onder aansturing van een personeelslid of vrijwilliger specifieke activiteiten aansturen. Elke commissie heeft een eigen doel en taak.

Leesouders

Aan het begin van elk schooljaar wordt de groep ouders opnieuw vastgesteld. Aansturing en taakstelling vindt plaats onder leiding van juf Koppelman.

E-mail: lkoppelman@rbsgenemuiden.nl

Luizencommissie

Een groep ouders controleert na elke vakantie alle kinderhoofden en spoort ouders aan dit ook zelf te doen. De werkwijze is beschreven in het luizenprotocol. Aansturing vindt plaats door meester Meijwaard. E-mail: emeijwaard@rbsgenemuiden.nl

Verkeersouders

De verkeersouders dragen bij aan de veiligheid rondom de school. Zij hebben contact met de verkeersambtenaar van de gemeente en een groep verkeersouders van andere scholen.

Contactpersoon: Dhr. B. Boll. E-mail: hboll@solcon.nl

Medewerkers oud papier

Een groep van 15, merendeels opa’s, is behulpzaam bij de inzameling van oud papier.

De opbrengst hiervan vormt een aardig stukje financiële steun voor de school. Contactpersoon en coördinator: dhr. L. Oudenaarden. E-mail:l.oudenaarden@kpnmail.nl

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. U kunt zich aanmelden bij een van de contactpersonen!