Psalm- en Kort Begriprooster 2023/2024

  Groep 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7-8
36 Psalm 136 :1 Psalm 2:7 Psalm 2:7 Psalm 3:2 Psalm 3:3 Kort begrip vraag 38
37      Psalm 81:1 Psalm 9:1 Psalm 9:1 Psalm 4:4a Psalm 86:6 Kortbegrip vraag 39
38 Psalm 21:5a Psalm 11:4 Psalm 11:4 Psalm 4:4b Psalm 10:9 Kort begrip vraag 40
39 Psalm 21:5b Psalm 12:7 Psalm 7:9 Psalm 13:5 Psalm 14:1 Kort begrip vraag 41
40   Psalm 105:5a Psalm 18:0 Psalm 15:5 Psalm 17:3 Psalm 16:6 Kort begrip vraag 42
41   Psalm 105:5b Psalm 29:6 Psalm 26:8 Psalm 23:1 Psalm 19:6 Kort Begrip vraag 43,44
42 Psalm 133:3 Psalm 32:3a Psalm 28:5 Psalm 29:1 Psalm 20:1 Lutherlied
43 Herfstvakantie
44 Psalm 17:3a Psalm 32:3b Psalm 31:19  Psalm 33:11 Psalm 30:1 Kort begrip vraag 45
45 Psalm 17:3b Psalm 34:11 Psalm 39:3 Psalm 37:2 Psalm 32:4 Kort begrip vraag 46
46 Psalm 100:4 Psalm 38:15 Psalm 43:3 Psalm 41:1 Psalm 35:1 Kort begrip vraag 47
47 Kerstlied Psalm 44:14 Psalm 51:1a Boeken NT Psalm 36:3 Kort begrip vraag 48,49,50
48 LvZ:5 Psalm 46:6 Psalm 51:1b Boeken NT Boeken OT Kort begrip vraag 51,52
49 Ere zij God Lofz. Maria:1 Psalm 52:7 Psalm 98:2 Boeken OT Kort begrip vraag 53,54
50 LvM:5 Lofz. Maria:3 Kerstlied Lofz. Zacharia:5 Lofz. van Zach.:1 Kort begrip vraag 55
51 LvS:1 Kerstprogramma Lofz. Sim.:2 Kerstprogramma Kerstlied Kerstprogramma
52 Kerstvakantie
1
2  Psalm 107:22 Psalm 142:5 Psalm 61:3 Psalm 123:1 Psalm 126:3 Kort begrip vraag 56
3      Psalm 100:1 Psalm 145:7 Psalm 62:5 Psalm 130:2 Psalm 127:1 Kort begrip vraag 57,58
4 Psalm 89:19ª Psalm 146:3 Psalm 65:2 Psalm 138:4 Psalm 144:1 Kort begrip vraag 59(1/2)
5 Psalm 89:19b Psalm 149:5 Psalm 71:12 Psalm 148:3 Psalm 147:6 Kort begrip vraag 59
6     Psalm 75:1 Psalm 48:6 Psalm 76:1      Psalm 54:1 Psalm 55:1 Kort begrip vraag 60
7     Psalm 25:6a Psalm 64:10 Psalm 80:11      Psalm 57:1 Psalm 56:5 Kort begrip vraag 61
8 Voorjaarsvakantie
9     Psalm 25:6b Psalm 117:1 Psalm 96:6      Psalm 99:2 Psalm 60:7 Kort begrip vraag 62
10 Psalm 140:13 Psalm 101:2 Psalm 91:1 Psalm 50:1 Psalm 68:10 Kort begrip vraag 63(1/2)
11 Psalm 25:2ª Psalm 8:4 Tien geboden:9      Psalm 22:1 Psalm 70:1 Kort begrip vraag 63
12 Psalm 25:2b Psalm 21:4 Psalm 132:12      Psalm 118:11 Psalm 82:2 Kort begrip vraag 64
13 Psalm 43:4 Psalm 79;7 Psalm 72:8      Psalm 97:7 Psalm 84:1 Kort begrip vraag 65
14 Psalm 93:4 Paaslied Psalm 95:4 Paaslied Psalm 102:15 Kort begrip vraag 66
15 Psalm 79:7 Psalm 66:10 Psalm 129:4       Psalm 58:1 Psalm 69:4 Kort begrip vraag 67
16 Psalm 87:3 Psalm 74:16 Psalm 139:1 Psalm 63:1 Psalm 67:1 Kort begrip vraag 68
17 Psalm 24:5a Psalm 24:4 Psalm 108:1 Psalm 47:3 Psalm 20:7 Kort begrip vraag 69(1/2)
18            Meivakantie
19
20 Psalm 24:5b Psalm 143:10 Psalm 115:6 Psalm 22:14 Psalm 104:17 Kort begrip vraag 69
21   Psalm 87:4 Psalm 125:2 Psalm 73:12 Psalm 85:3 Kort begrip vraag 70
22 Psalm 116:1      Psalm 93:4      Psalm 110:1       Psalm 77:8 Psalm 90:1 Kort begrip vraag 71
23 Psalm 141:1 Psalm 92;1a Psalm 86:5 Psalm 78:3 Psalm 68:9 Kort begrip vraag 72
24 Psalm 86:6a Psalm 92:1b Psalm 113:2 Psalm 88:1 Psalm 119:3 Kort begrip vraag 73
25 Psalm 86:6b Tien geboden vers 9 Psalm 111:5 Psalm 89:1 Psalm 106:4 Bijbelboeken OT (1e helft)
26 Tien Geboden:1 Psalm 81:12 Psalm 114:1 Psalm 141:2 Psalm 109:18 Bijbelboeken OT
27 Psalm 105:3a Psalm 86:1a Psalm 6:2      Psalm 63:3 Psalm 122:18 Kort begrip vraag 74
28     Psalm 81:12 Psalm 14 Zelf te kiezen lied      Psalm 62:1 Psalm 1:1 Zelf te kiezen lied
29 Zelf te kiezen lied Zelf te kiezen lied Zelf te kiezen lied Zelf te kiezen lied Lied naar keuze Zelf te kiezen lied