Medezeggenschapsraad

Op beide scholen is sinds 2009 een Medezeggenschapsraad. Per school bestaat de MR uit twee
personeelsleden en twee ouders. In de praktijk komt het er op neer dat de twee raden nagenoeg
altijd als Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)vergaderen.

Reglement

De werkwijze van de(G)MR is beschreven in het (G)MR-reglement. Het bestuur en de
medezeggenschapsraad van de school hebben overlegd over de toepassing van de WMS. Ze hebben
daarbij hun verwachtingen uitgesproken over de mogelijkheden die deze wet biedt ter versterking
van de onderlinge communicatie en het formele overleg over alle aangelegenheden in en rond de
school die van belang zijn voor directie, ouders, leerlingen en personeelsleden.

Samenstelling:

Eben-Haëzerschool                                                                               Rehobothschool

Personeelsgeleding:                                                                              Personeelsgeleding:
Mw. R.J. Kraai- van Bentum (secretaris)                                             Mw. K. Beens-Hattem
Dhr. D.E. Meijwaard                                                                              Mw. G. Beens-van Wijk

Oudergeleding:                                                                                      Oudergeleding:
Dhr. J. van Dijk                                                                                        Dhr. T. van der Roest (voorzitter)
Mw. J. Timmerman                                                                                Dhr. K. Buitink

Secretariaat:
Mw. R.J. Kraai- van Bentum
Vierhouterweg 40
8075 BJ Elspeet
06-25391628
Email: rvanbentum@rbsgenemuiden.nl
Verwijzing naar: medezeggenschapsstatuut, reglement, archief notulen