Onder zorgleerlingen verstaan we: leerlingen met een hulpplan of met een speciaal programma. Extra zorg gaat in 1e instantie uit naar leerlingen met een leerachterstand. In 2011 zijn we voor de leerlingen in groep 5 t/m 8, die een ontwikkelingsvoorsprong hebben, gestart met een plusgroep.

De zorgleerlingen zijn ingedeeld in drie categorieën:
– Eerstelijns zorgleerlingen. Dit zijn leerlingen met een handelingsplan die in de klas door de groepsleerkracht extra worden begeleid.
– Tweedelijns zorgleerlingen. Dit zijn leerlingen met een handelingsplan die in de klas maar ook buiten de klas extra worden begeleid.
– Derdelijns zorgleerlingen. Dit zijn leerlingen met een handelingsplan waarbij de hulp van externe instanties is ingeschakeld.

Zorgstructuur: “Ieder Kind telt”
De zorgcoördinator (IB-er) van de school en de Jeugdverpleegkundige van de GGD/JGZ werken nauw met elkaar samen. Hun overleg gaat over de totale ontwikkeling van het kind. Ouders kunnen, indien gewenst of noodzakelijk, ondersteund worden bij de opvoeding. De IB-er en de jeugdverpleegkundige vormen een klein zorgadviesteam (ZAT), dat 7x per jaar bij elkaar komt. In het zorgadviesteam kunnen vragen van ouders, leerkrachten en andere betrokkenen over de begeleiding en/of ontwikkeling van kinderen besproken worden. Wanneer dat gewenst is, nodigt dit tweetal ook andere deskundigen (bijv. een orthopedagoog van de schoolbegeleidingsdienst, een psycholoog of een logopedist) uit. Wanneer een kind in het zorgteam wordt besproken, worden de ouders altijd vooraf hiervan op de hoogte gesteld en uitgenodigd. Ouders krijgen ook te horen om welke redenen (wanneer zij niet zelf hun kind hiervoor hebben aangemeld) hun kind voor de bespreking is aangemeld. Het resultaat van het overleg (de afspraken) ontvangt u zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een week na het overleg. De zorgstructuur is ingevoerd op alle scholen binnen Zwartewaterland.

De data waarop het Zorg Advies Team (ZAT) bijeenkomt, kunnen opgevraagd worden bij de intern begeleider en staan vermeld op de posters bij de toegangsdeuren.
Ouders die een gesprek willen met het zorgadviesteam zijn van harte welkom. Maak een afspraak met zorgcoördinator mw. J.J. Nijstad, email: jjnijstad@rbsgenemuiden.nl