Onder zorgleerlingen verstaan we: leerlingen die meer of andere zorg en aandacht nodig hebben dan de gemiddelde leerling. Extra zorg gaat in 1e instantie uit naar leerlingen met een leerachterstand. In de bovenbouw werken we met een kleine plusgroep (de beverklas) voor leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben.

De zorgleerlingen zijn ingedeeld in drie categorieën:
– Eerstelijns zorgleerlingen. Dit zijn leerlingen die op basis van het groepsplan in de klas door de groepsleerkracht extra worden begeleid.
– Tweedelijns zorgleerlingen. Dit zijn leerlingen die op basis van het groepsplan in de klas maar ook buiten de klas extra worden begeleid.
– Derdelijns zorgleerlingen. Dit zijn leerlingen die op basis van een aanvulling op het groepsplan extra begeleiding ontvangen, in en buiten de klas, waarbij ook hulp en advies van externe instanties is ingeschakeld.

Zorgstructuur: “Ieder Kind telt”
In de gemeente Zwartewaterland kennen we de zorgstructuur: Ieder kind telt’. De intern begeleiders van de scholen en de jeugdverpleegkundige van de GGD/JGZ werken nauw met elkaar samen. De intern begeleider en de jeugdverpleegkundige vormen een klein ZAT (Zorg Advies Team), dat vijf keer per jaar bij elkaar komt. Ouders kunnen zich voor het overleg aanmelden.

Het overleg gaat over het leren van kinderen en/of over de opvoeding. Indien gewenst worden ook andere deskundigen bij het overleg betrokken (bijv. een orthopedagoog van de schoolbegeleidingsdienst, een psycholoog of een logopedist). Wanneer een kind in het zorgteam wordt besproken, worden de ouders altijd vooraf hiervan op de hoogte gesteld en uitgenodigd.

Met ingang van 2015 is alle jeugdzorg gaan verlopen via de gemeente. Ouders kunnen met eventuele vragen op school aankloppen om verder geholpen te worden. Vanuit ons samenwerkingsverband Berséba heeft men zich sterk gemaakt dat ook via de gemeente Zwartewaterland identiteitsgebonden jeugdzorg aangevraagd kan worden.

Ouders die een gesprek willen met het Zorg Advies Team zijn van harte welkom op een ZAT-bespreking.  Voor een afspraak met de intern begeleider:

Mw. J.J. Nijstad                               jjnijstad@rbsgenemuiden.nl

Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs
Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle scholen ‘zorgplicht’ gekregen. Voor alle aangemelde kinderen dient een passend onderwijsaanbod gezocht te worden, in of buiten de school. Met het oog hierop hebben we voor onze scholen een ‘schoolondersteuningsprofiel’ opgesteld. Met dit profiel geven we aan wat we zelf aankunnen op het terrein van leerlingenzorg, wat we nog graag willen leren, maar ook wat we beslist niet denken te kunnen. Het schoolondersteuningsprofiel is een handvat in het gesprek met ouders die een kind aanmelden dat speciale zorg behoeft. U kunt hier verder kennisnemen van het ondersteuningsprofiel.

Zorg voor meer- en hoogbegaafde leerlingen: plusklas
Scholen hebben de opdracht het onderwijsaanbod ook af te stemmen op kinderen die bovengemiddeld presteren. Het belangrijkste doel is om deze leerlingen gelegenheid te geven op hun eigen niveau te werken en de tijd die ze over hebben in de groep zinvol in te vullen. Dit voorkomt een slechte werkhouding. Betreffende leerlingen krijgen leerstof die ze nog niet beheersen.

Er is nu een aanbod voor leerlingen uit groep 7/8 en voor groep 5/6. Een keer per week komen de leerlingen in 2 groepen van 6 á 7 leerlingen bij elkaar in de plusklas (beverklas) onder begeleiding van de plusklasleerkracht, voor uitleg van de opdrachten en de begeleiding. We gebruiken voornamelijk materiaal uit het Heutink pluspakket. De leerlingen verwerken de opdrachten die ze meekrijgen in de klas. Het gaat om rekenen, taal, Engels, wereldoriëntatie en algemene ontwikkeling. Voor de sessie buiten de groep worden ook andere activiteiten gedaan, zoals leren samenwerken, discussiëren, eigen menig weergeven, enzovoort. De groepsleerkracht selecteert de leerlingen op basis van Citoscore en werkhouding. Het gaat er voor deze leerlingen niet in de eerste plaats om dat zij tot hogere resultaten komen, maar vooral dat zij voldoende uitdaging op school krijgen.