Onderwijsontwikkeling Rehobôthschool 2019-2023

Om een totaalbeeld te krijgen van onze onderwijsontwikkeling verwijzen we u ook graag naar ons schoolplan 2019-2023.

Het schoolplan 2019-2023 is afgestemd op het beleidsplan van het schoolbestuur en de thema’s die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Uit een groslijst van de hieronder benoemde streefbeelden maken de leerteams binnen onze scholen jaarlijks keuzes. Alle leerkrachten maken deel uit van een van de leerteams.  In het jaarverslag zullen we steeds terugblikken, of de gestelde actiepunten voldoende doordacht en tot uitvoering gebracht zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.

Grote  ontwikkeldoelen van het schoolplan en de leerteams

Persoonsvorming
Het leerteam persoonsvorming richt zich op activiteiten die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en vorming van leerlingen en leerkrachten. Hoe krijgen en houden we leerlingen en leerkrachten zoveel mogelijk in hun kracht?

Onderwijskwaliteit/vakken
Dit leerteam richt zich specifiek op goed lesgeven, leeractiviteiten en inrichting van de leeromgeving. Hoofddoel: Alle kinderen worden aangesproken door de manier van lesgeven, de werkvormen en de leeromgeving en komen daarmee optimaal tot leren. Leerkrachten kunnen uitleggen wat hun werkwijze is en waarom.

Identiteit, maatschappelijke voorbereiding en leeromgeving & organisatie
In dit leerteam gaat het om een meer directe uitwerking van onze missie: Kinderen begeleiden in het verwerven van kennis, vaardigheden en hun persoonlijke vorming, met het Woord van God als bron voor ons handelen. In de komende vier jaar zullen we ons met name bezinnen op- en een uitwerking geven aan de mediaopvoeding. Bij maatschappelijke vorming streven we naar een brede oriëntatie door de denkgroep op het onderdeel burgerschap daarbij rekening houdend met onze leeromgeving en organisatie.

Borging
Naast de onderwijsontwikkeling vanuit het huidige schoolplan is het ook zaak dat de in eerdere schoolplanperiodes ingevoerde plannen geborgd blijven. Deze zaken zijn vastgelegd in het personeelshandboek en worden geëvalueerd tijdens teamoverleggen, klassenbezoeken en de gesprekkencyclus met de leerkrachten.