De school draagt  verantwoordelijkheid  voor een veilig leef-,  leer- en werkklimaat  voor zowel leerlingen als leerkrachten. De schoolregels zorgen  voor veiligheid en geborgenheid en geven duidelijk aan wat van leerlingen verwacht wordt.

Pestprotocol
Er is op school een pestprotocol waarnaar groepsleerkrachten bij voorkomende problemen handelen. Hierin staat nauwkeurig omschreven hoe we omgaan met pestgedrag. In de 1e week van oktober van ieder schooljaar wordt in elke groep nadrukkelijk aandacht aan dit onderwerp besteed. Aan het gedrag van kinderen worden twee vergaderingen per jaar besteed. We gebruiken daarbij diverse hulpmiddelen. Wij zijn er niet alleen voor leerproblemen. Als uw kind wakker ligt vanwege pesterijen, dan is dit ook ons probleem. Omgekeerd zullen we ook ouders van pesters in moeten lichten over het gedrag van hun kinderen. U kunt ons niet te vaak bellen of contact met ons zoeken wanneer het over dit soort problemen gaat. Maak er een gewoonte van op verjaardagen een of meer kinderen te nodigen die weinig aan de beurt komen.

Tips voor ouders

Doen Niet doen
Ga het gesprek aan met school In de vechthouding staan t.o.v. school
Houd de communicatie open en positief Emoties de vrije loop laten
Zoek samen naar een oplossing Het gesprek aangaan met de pester of diens ouders
Blijf in gesprek met het kind
Houd het belang van het kind in het oog


Risico-inventarisatie

Eénmaal per vier jaar wordt een risico-inventarisatie gehouden en naar aanleiding van het rapport een plan van aanpak opgesteld.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De school hanteert een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en handelt in voorkomende gevallen overeenkomstig de code.

Bedrijfshulpverlening – BHV
Onze school telt voldoende opgeleide bedrijfshulpverleners. Twee keer per jaar wordt een ontruimingsoefening gehouden. Ongevallen worden geregistreerd.