Onze school streeft ernaar  een veilige plek te zijn voor alle betrokkenen. Ons staat een leer- en werkklimaat voor ogen waarin alle betrokkenen op school zich veilig en prettig kunnen voelen, in overeenstemming met onze missie en de visie.

Veiligheidsplan
Het veiligheidsplan bevat een verzameling van protocollen, stappenplannen en codes waarin het veiligheidsbeleid wordt uiteengezet.

In onze school zijn aanwezig:

 • Bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan)
 • Taakprofielen coördinator sociale veiligheid – vertrouwenspersoon – contactpersoon – preventiemedewerker
 • Klachtenregeling
 • Koersdocument Sociale Veiligheid
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Anti-Pestprotocol
 • Protocol ICT-beleid
 • Protocol Omgaan met agressie en geweld
 • Protocol Omgaan met pers en crisiscommunicatieplan
 • Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen
 • Rouwprotocol

Het veiligheidsbeleid heeft een vaste plek op de agenda’s van onze scholen. Het beleid op dit terrein wordt voortdurend onderhouden en bijgesteld wanneer er aanleiding is tot nieuwe acties.

U kunt het anti-pestprotocol via deze link raadplegen.

Tips
voor ouders in het geval van pesten

Doen

 • Ga het gesprek aan met school
 • Houd de communicatie open en positief
 • Zoek samen naar een oplossing
 • Blijf in gesprek met het kind
 • Houd het belang van het kind in het oog

Niet doen

 • In de vechthouding staan ten opzichte van school
 • Emoties de vrije loop laten
 • Het gesprek aangaan met de pester of diens ouders