Op beide scholen is sinds 2009 een Medezeggenschapsraad. Per school bestaat de MR uit twee personeelsleden en twee ouders. In de praktijk komt het er op neer dat de twee raden nagenoeg altijd als Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)vergaderen.

Reglement
De werkwijze van de(G)MR is beschreven in het (G)MR-reglement. Het bestuur en de medezeggenschapsraad van de school hebben overlegd over de toepassing van de WMS. Ze hebben daarbij hun verwachtingen uitgesproken over de mogelijkheden die deze wet biedt ter versterking van de onderlinge communicatie en het formele overleg over alle aangelegenheden in en rond de school die van belang zijn voor directie, ouders, leerlingen en personeelsleden.

Samenstelling

Eben-Haëzerschool Rehobôthschool
personeelsgeleding     personeelsgeleding    
Dhr. D. E. Meijwaard Dhr. J. Hakvoort
Mw. M. Heutink (secretaris) Mw. K. Beens-Hattem
oudergeleding oudergeleding
Dhr. W. Kolk (voorzitter) Dhr. T. van der Roest
(algemeen adjunct)
Dhr. A. van der Wekken Dhr. J. Kolk

 

Secretariaat:
Mw. M. Heutink
Hoek 6
8281 AX Genemuiden
tel.: 038-4579671
email: mr@rehobothschool-genemuiden.nl