De Rehobôthschool staat in het centrum van Genemuiden en wordt door ongeveer 210 leerlingen bezocht. Onze school hecht veel waarde aan de reformatorische identiteit. De Bijbel is voor ons het gezaghebbende Woord van God, waardoor we ons willen laten leiden. In ons identiteitsprofiel wordt nader uitgelegd waar wij voor staan.

Onze missie
Kinderen begeleiden in het verwerven van kennis, vaardigheden en hun persoonlijke vorming, met het Woord van God als bron voor ons handelen, tot een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid, geschikt en bereid om de ontvangen gaven te besteden tot Zijn eer en tot welzijn van gezin, kerk en maatschappij.

Onze visie
Ons onderwijs richt zich op het verwerven van kennis en vaardigheden en op de persoonlijke vorming van kinderen. We willen dat onze leerlingen wanneer ze van school gaan…

Kennis:
– feitenkennis van de Bijbel hebben
– de kernvakken voldoende beheersen n.a.v. referentieniveaus
– gevormd en ontwikkeld zijn op het op het terrein van zaakvakken en creatieve vakken tot een niveau zoals dit verondersteld wordt via de kerndoelen primair onderwijs

Vaardigheden:
– samen kunnen werken, leren en spelen
– effectief kunnen communiceren met anderen
– een onderzoekende houding hebben

Persoonlijke vorming:
– een moreel bewustzijn hebben ontwikkeld, vanuit onze missie.
– zich aan kunnen passen aan wisselende omstandigheden
– respectvol omgaan met anderen en onze omgeving
– bedachtzaam zijn in de aanpak van hun taken en deze tot het einde kunnen volhouden

Rehobôthschool: Leren uit de Bron
Ons schoolmotto luidt:  ‘Leren uit de Bron’. De verbinding met onze identiteit en de naam van onze school komt in dit motto duidelijk naar voren.

Kernwaarden
Voor de schoolplanperiode 2019-2023 hebben we gekozen voor de kernwaarden: openheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Hoe we deze kernwaarden verder willen uitwerken staat beschreven in het hoofdstuk onderwijsontwikkelingen.