Waardering
Opnieuw willen we opnieuw onze waardering uitspreken voor alle inspanningen aan het thuisfront, door ouders en kinderen. Dat deze moeilijke periode, ondanks de ernst van de tijd, toch ook onvergetelijk mag worden. Een tijd waarin ouders en kinderen elkaar beter leren begrijpen en waarderen. Een tijd waar, in dat opzicht, later positief op teruggezien mag worden.

De vooruitzichten
De scholen blijven op last van de overheid gesloten tot D.V. 28 april. Die datum is in de eerste week van onze meivakantie. Het is ons voornemen om de meivakantie te laten staan zoals gepland. De laatste dag is dan 8 mei. Tenzij de overheid anders van ons vraagt. Het kán  zijn dat er landelijke maatregelen komen waarbij de scholen op 4 mei weer van start gaan. We wachten het af.

Huiswerk – chromebooks
Laten we doen wat in ons vermogen ligt, zonder al te gespannen met het huiswerk om te gaan. Neem contact met de leerkracht op als het teveel is! Vraag de leerkracht ook als een kind méér aan kan of meer nodig heeft. Zorg ook voor gezonde binnen- en buitenontspanning! We hebben inmiddels een aantal chromebooks toegezegd gekregen van de overheid  voor gezinnen waar knellende situaties zijn. We verwachten dat deze over ongeveer een week geleverd zullen worden. Het gaat om een beperkt aantal, die we willen reserveren voor de gezinnen die zichzelf écht niet meer apparaten kunnen permitteren én tegelijkertijd vier of meer schoolgaande kinderen hebben. Mensen die op basis van deze twee voorwaarden in aanmerking komen, kunnen contact opnemen met

Eben-Haëzerschool:
de teamleider onderbouw juf Koster –akoster@rbsgenemuiden.nl of met de teamleider bovenbouw juf Bos – gbos@rbsgenemuiden.nl.

Rehobôthschool:
Locatiedirecteur meester ter Harmsel – gdterharmsel@rbsgenemuiden.nl

Genoemde leidinggevenden zullen proberen de chromebooks zo eerlijk mogelijk toe te delen.

Kinderopvang
Opvang heeft tot dusverre alleen plaatsgevonden op de Eben-Haëzerschool. De opvang is bedoeld voor kinderen waarvan beide ouders werkzaam zijn in een vitaal beroep. Tevens worden we ook geacht opvang te bieden aan kinderen die opgroeien in een kwetsbaar gezin. Ouders kunnen hier overleg over plegen met de jeugdconsulent van de gemeente: Jacqueline van der Weerd . Tel: 06-3071 2727. Email: j.vanderweerd@zwartewaterland.nl We stellen het op prijs als ouders onze IB-ers attenderen op moeilijke situaties in evt. kwetsbare gezinnen.

Het Bijbelverhaal
We horen van ouders die ’s morgens zelf op eigen wijze een dagopening (samen)met hun kinderen doen. Hoe gebrekkig het ook moge gaan, dát is de beste weg. De weg waarbij kinderen ook ons in het hart mogen zien. Verder is er uitzending vanuit Staphorst zoals op onze website vermeld. Op onze website staat onder Bijbelverhaal ook een link van het Bijbelverhaal van de Driestar uit Gouda, elke dag verteld door een van de studenten.

Pasen
Op de donderdag voor Pasen hoopt meester Gijssen een Bijbelgedeelte te vertellen uit de opstandingsgeschiedenis. Die geschiedenis kan donderdag 9 april als dagopening gebruikt worden.  We hopen u een link toe te sturen via ParnasSys.

Respect en integriteit
Een grapje op z’n tijd. Dat moet kunnen. Dat is onderdeel van het leven. Humor is noodzakelijke smeerolie om gespannenheid in verhoudingen weg te nemen. Helaas – sommige dingen gaan te ver. Zo ontdekten we op een van onze scholen dat enkele leerlingen met een mobiele telefoon thuis foto’s maken op beeldschermen van elkaar en – ook van de leerkracht, die hen digitaal lesgeeft. De foto’s zijn vervolgens bewerkt in Snapshot – tot lachwekkende beelden- en verzonden aan meerdere klasgenoten. Deze grappen geven blijk van weinig respect. Ze zijn heimelijk en oneerlijk. We hebben betreffende kinderen (via de ouders) gevraagd deze praktijken per direct te stoppen. We hopen dat dit gebeuren tot een stap voorwaarts in hun morele ontwikkeling mag leiden.

Prentenboeken over het coronavirus
Er zijn enkele prentenboeken te koop die ingaan op het coronavirus. Zo is er voor de onderbouw: Flip, grote vriend en corona’- een informatief prentenboek. Voor de bovenbouw is er ‘De Corona’s op gezinsvakantie’. De boeken geven op kinderlijke wijze een stuk inzicht over wat een virus is en hoe dit mensen kan besmetten. De beelden en de ermee gepaarde  waarschuwingen kunnen door kinderen goed onthouden worden. De boeken zijn echter –zoals heel veel prentenboeken- niet vanuit een christelijke levensvisie geschreven. Als we de boeken gebruiken moeten we ons eigen verhaal erbij vertellen: het virus is ook een ernstige waarschuwing van de Heere, om Hem te zoeken. De Heere zendt plagen en straffen in deze zondige wereld. Daar horen wij met ons zondige hart ook bij als we Hem nog niet liefhebben. Hij wil dat we Hem zoeken en niet zullen rusten voordat we weten dat Hij ook onze Herder en Heiland is. Als we de boeken in dat kader zetten kan de geboden informatie voor onze kinderen verhelderend en nuttig zijn. Mogelijk treft u één van de boeken bij het huiswerk of elders aan.

Tenslotte
Willen we alle ouders en familieleden opdragen in het gebed die met het coronavirus te maken hebben. Enkele ouders, verschillende grootouders en andere aanverwanten. Dat Gods sparende en genezende hand over ons moge zijn en wij mogen leven  met het gebed in ons hart: ‘Ai matig Uw kastijden; Sla mij met medelijden, Gelijk een vader doet’. Ps. 6:1

Vriendelijke groet, de schoolleiding